Όροι Χρησης

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχεται από την ΤΟΨΗΣ Α.Ε. Για τυχόν σχόλια ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info2@top-system.gr, ή στη διεύθυνση:

ΤΟΨΗΣ Α.Ε.
2ο χλμ Γιαννιτσών – Θεσσαλονίκης, 58100 Γιαννιτσά
Τηλ. 23820 21195 Fax. 23820 29926


Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.top-system.gr (εφεξής η «ιστοσελίδα») με βάση τους όρους χρήσης που καθορίζονται στη συνέχεια.

Όροι Χρήσης

Με την είσοδο και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας δεσμεύεστε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους παρόντες όρους χρήσης. Αν δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών, δεν πρέπει να εισέλθετε και να χρησιμοποιήσετε την παρούσα ιστοσελίδα.
Η εταιρεία ΤΟΨΗΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τακτικά τους παρόντες όρους χρήσης. Η κατ’ επανάληψη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από μέρους σας μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση στους όρους χρήσης, δηλώνει την συγκατάθεσή σας στη δέσμευση από τους τροποποιημένους όρους χρήσης. Κανένα τμήμα των παρόντων όρων χρήσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόρριψη άλλων νομικών δικαιωμάτων σας.
Συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά την παρούσα ιστοσελίδα με τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που δεν θα αποδεχτείτε οποιαδήποτε τροποποίηση οφείλετε να διακόψετε αμέσως τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

1. Ακρίβεια περιεχομένου
Η εταιρεία ΤΟΨΗΣ Α.Ε. καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας είναι ακριβές και ενημερωμένο. Ωστόσο, η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή ή άλλη) σχετικά με την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα.
Η εταιρεία ΤΟΨΗΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί, κατά την κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πληροφορίες από την παρούσα ιστοσελίδα.

2. Υπερσυνδέσεις

Η ΤΟΨΗΣ Α.Ε. μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να συμπεριλάβει υπερσυνδέσεις στο περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία ή υπόκεινται στον έλεγχο της ΤΟΨΗΣ Α.Ε. Τέτοιες υπερσυνδέσεις παρέχονται καθαρά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας. Η ΤΟΨΗΣ Α.Ε. δεν έχει κανέναν έλεγχο και, κατά συνέπεια, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την διαθεσιμότητα αυτών των εξωτερικών ιστοσελίδων ή πόρων, το περιεχόμενό τους ή τους όρους χρήσης τους.
Συστήνουμε να διαβάζετε τους όρους χρήσης αυτών των εξωτερικών ιστοσελίδων ή πόρων πριν από τη χρήση τους.

3. Περιορισμός Ευθύνης

Το διαδίκτυο είναι από τη φύση του ένα ασταθές μέσο. Συνεπώς, αποδέχεστε ότι η παρούσα ιστοσελίδα προσφέρεται με κάθε επιφύλαξη όσον αφορά τη λειτουργία και τη διαθεσιμότητά της. H ΤΟΨΗΣ Α.Ε. λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει την αδιάκοπη καλή λειτουργία της παρούσα ιστοσελίδας. Ωστόσο, δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ότι η ιστοσελίδα δεν θα εμφανίσει ποτέ προβλήματα διακοπής λειτουργίας, ταχύτητας, ασφάλειας ή σφαλμάτων, ότι τα ελαττώματα θα αποκαθίστανται ή ότι η ιστοσελίδα και ο διακομιστής (server) που την φιλοξενεί θα είναι απολύτως ελεύθερα από ιούς λογισμικού (virus), σφαλμάτα (bugs) ή άλλα ελαττώματα. Μολονότι η ΤΟΨΗΣ Α.Ε. δεν απαλλάσσεται ευθυνών για τυχόν θάνατο ή σωματική βλάβη που μπορεί προκληθούν από δική της αμέλεια, αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους αποδέχεστε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να υποστείτε από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Οφείλετε να λαμβάνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις (που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την εγκατάσταση λογισμικού επαρκούς προστασίας από ιούς) για την προστασία έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας.

4. Νομοθεσία
Οι παρόντες όροι διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους υπάγεστε στη δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων.